Zarządzanie Nieruchomościami  C&R CLOUD Zarządzanie Nieruchomościami  E-KARTOTEKA


Przydatne numery
Administrator
534 097 192
Straż Pożarna
998 / 112
Policja
997 / 112
Pogotowie Ratunkowe
999 / 112
Pogotowie Wod.-Kan.
994
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Energetyczne
991
Straż Miejska
986
 

Witamy na stronie C&R
ZARZ?DZANIE NIERUCHOMO??CIAMI

C&R Zarz?dzanie Nieruchomo??ciami Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijaj?c? si? firm? z bogatym do??wiadczeniem na rynku administracji i zarz?dzania nieruchomo??ciami. Misj? naszej Spó??ki jest stworzenie nowej jako??ci i standardu us??ug w zarz?dzaniu nieruchomo??ciami na rynku bydgoskim.Nadrz?dnym celem w naszej dzia??alno??ci jest ??wiadczenie us??ug zarz?dzania nieruchomo??ciami na najwy??szym poziomie zapewniaj?cympe??n? satysfakcj?naszych Klientów.

??wiadczymy us??ugi  w oparciu o kadr? pracowników i partnerów wyró??niaj?cych si? na rynku wysokimi kompetencjami. W sk??ad zespo??u obs??uguj?cego wspólnoty mieszkaniowe wchodz? do??wiadczeni prawnicy, ekonomi??ci, licencjonowany zarz?dca nieruchomo??ci.Pracujemy, wspieraj?c si? najlepszymi dost?pnymi na rynku rozwi?zaniami informatycznymi.Szanuj?c czas i pieni?dze cz??onków wspólnot zapewniamy wygodny sposób komunikacji z nami oraz dost?p do szeregu informacji poprzez internet.

Proponujemy Pa??stwu  zintegrowany Panel Kontaktu umo??liwiaj?cy ka??demu mieszka??cowi dost?p do indywidualnego konta z histori? orazaktualnym stanem rozlicze??, mo??liwo??? zg??aszania awarii technicznych i propozycji poprawy jako??ci ??ycia we wspólnej nieruchomo??ci oraz dost?p do uchwa??, regulaminów, sprawozda?? oraz inne udogodnienia dost?pne 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodniu.

Jeste??my do Pa??stwa dyspozycji w naszym biurze zlokalizowanym w samym centrum miasta, tu?? przy Rondzie Jagiellonów w biurowcu przy ul. Bernardy??skiej 13 (lok.402). Lokalizacja zapewnia wygodny dojazd komunikacj? publiczn? z obszaru ca??ego miasta.

Zapraszamy Pa??stwa do wspó??pracy.

 
 
Copyright © 2012-2014 C&R
Strona główna | Oferta | Dokumenty do pobrania | Dane adresowe | Akty prawne